آلودگی صوتی ۷۳ درصد مراکز درمانی مشهد در شرایط بحرانی است

چقدر بیمار تو این مراکز احساس آرامش داره