بدون شرح…

شهری برای همه  شهروندان همین بود؟! باز خوبه این کوچولو یه برادری داشته ازش کمک بگیره! موقع تجهیز معابر، به کودکان و معلولین هم فکر کنین لطفا تا بتونیم از عدالت اجتماعی حرف بزنیم!