مالک یکی از تیم‌های ورزشی مشهدی بازداشت شد

اون تیمه خیلی وضع درستی داره که حالا مالک‌اش هم بازداشت بشه !!