انتقاد عضو شورای شهر مشهد؛ برخی فیلم‌های جشنواره فجر را نمی‌شد با خانواده دید!

به نظر مطالب مهمتری در شهر برای پیگیری وجود داره تا جشنواره فجر !