رتبه دوم کودک ۶ ساله مشهدی در مسابقات جهانی برنامه نویسی

این هم ۷ ساله نشده رفته اروپا !