شروع جشنواره فیلم فجر مشهد از دیروز

جشنواره امسال که فعلا سرد بوده و خسته !!