پاکبانان مشغول کار هستند.

عده‌ای از مدیران هم مشغول دریافت حقوق نجومی !این است مدل عدالت !