شهردار مشهد: ساختمان‌های نا ایمن لحظه لحظه خطر جانی برای مردم دارد

دقیقا چرا پلمپ نمیکنین ؟!