رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کتاب، نوشت افزار و صحاف مشهد: قیمت نوشت افزار نسبت به سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته و بیشترین میزان افزایش هم مربوط به دفترچه و کتاب است

اون بزرگوارانی که برای انتخابات مجلس از الآن کاغذ احتکار کردن لطفا انسان باشن و به فکر خرج تحصیل بچه های کشور باشن، با این کار ها ادعای خدمت به مردم هم دارین ؟ سنگ پای قزوین اداتونو در میاره