نقص فنی هواپیمای تهران به مشهد، مسافران با اتوبوس به مشهد آمدند

خیلی هم خوبه هم سفر هوایی داشتن هم زمینی