استاندار خراسان رضوی: فعالیت حضوری مراکز آموزشی یک تصمیم قطعی است

شیوع سریع امیکرون هم یک امر قطعی است