سازمان برنامه و بودجه : نه قرار است کارت نان صادر شود نه نان کوپنی در دستور کار است

وای چه خبر خوبی! خداروشکر