راه اندازی سامانه اطلاع از زمان تقریبی رسیدن اتوبوس‌ها به ایستگاه

تا جایی که ما یادمونه اینو هر دوره راه اندازی میکنن !!