دیدار شهردار مشهد با پیمانکاران طلبکار در دفتر کارش

حالا با این همه طلبکار چه میخواهی بکنی برادر