مدیر امور سینمایی خراسان رضوی: چهار سینما در آستانه بهره برداری در شهر مشهد هستند

میشه لطفا یک توضیحی راجع به سینماهای خالی شهر هم بدین!