نرخ کرایه تاکسی ۲۰ درصد و سرویس مدارس نیز  ۱۹ درصد افزایش یافت

با ۱۹% و ۲۰% چقدر کارشناسی شده گران شد