رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی عرض کردند که مقرر شد برای ورود به فضای شهربازی ۷ هزار تومان و برای استفاده از هر وسیله بازی ۱۰ هزار تومان اخذ شود. تازه ایشون اضافه کردن که پیمانکار از فروردین امسال بدون مجوز ۳۰هزار تومان از مشهدی‌ها فقط برای ورود به شهربازی می‌گرفتند!

یعنی شما میرفتی شادی و هیجان بقیه رو نگاه میکردی، نهایتا یک آبی هم از آبسردکن میخوردی، ۳۰‌هزار تومان برات آب می‌خورد!

ما نمیدونیم دقیقا متصدی این شهربازی کیه؛ ولی تو رو خدا یه سوبسیدی بدین همین کمترین ابزار شادی هم تبدیل به شرمندگی پدر و مادرا جلو بچه‌هاشون نشه مثل گوشت و مرغ و میوه و …