مقاومت نیروگاه توس مشهد برای نصب فیلتراسیون

 

حق داره مقاومت کنه؛ چون ملت هزینه‌اش رو میدن