ورودی غربی خراسان رضوی از زباله پاک سازی شد

حالا از اینجا پاک شد کجا ریختین