حمایت شورای شهر مشهد از راه‌اندازی شهربازی در مقیاس ملی

 

همین شهربازی فعلی رو حفظ کنین بقیه پیش‌کش