گره گشایی از ۱۰۰ فقره کیف قاپی در مشهد

 

با بیش از ۱۰۰ شاکی گره گشایی نباید سخت باشه