طی ۸ ماه ابتدایی امسال صورت گرفت

کشف و ضبط بیش از ۹۵۷ هزار تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در خراسان رضوی

 

یعنی اینقدر سخت قبل از تخلف پیشگیری کنیم