مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی

۶۰ پروژه ورزشی رها شده در استان

 

احتمالا تعدادش قابل توجه دوستان نبوده