معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان خبر داد:

میانگین نرخ باسوادی در خراسان رضوی به ۹۷/۷ درصد رسید

 

پس به زودی مرزهای علم‌ودانش رو جابجا می‌کنیم