شهردار منطقه ۹ شهرداری مشهد: به دلیل گره‌های ترافیکی که در میدان شهدای غواص ایجاد می‌شود مجبور به برداشتن میدان و تغییر آن به چهارراه شدیم و المان شهدای غواص به میدان سوم هاشمیه منتقل کردیم و پیشنهاد تغییر نام میدان وثوق را به میدان شهدای غواص را نیز مطرح کردیم .

بله دیگه دور هم هستیم و  کمیسیون فرهنگی هم انگار بیکاره که هر دو ماه یک بار اسم یک میدون رو یه چیزی بزاره و شما کلا خرابش کنین و بشه چهارراه! میدون وثوق هم شلوغه ها فکر کنم اونم باید بکنین چهارراه! البته بعد از تغییر نام.