مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد:

پژوهشگر جوان نباید دغدغه تامین معاش داشته باشد

 

بیشتر از اینکه دغدغه‌شون باشه، رویاشون شده