رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور:

دستاوردهای قطار شهری مشهد باید الگوی دیگر شهرهای کشور باشد

 

برای خودشون بهتره از ما که گذشت