میثاقیان از هدایت پدیده برکنار شد

 

آلودگی هوای مشهد از وضعیت پدیده پایدارتر هست