مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی:

مصرف گاز مشهد معادل چند استان است

 

آیا جمعیت و مشترکان رو با همین استان‌ها سنجیدین؟