سفیر اتریش در ایران:

اتریش و خراسان رضوی ظرفیت زیادی برای توسعه تعاملات اقتصادی دارند

 

شاید کلید اقتصاد ما دست خارجیاست