مدارس ابتدایی مشهد تعطیل شد

 

ایندفعه کرونا کاری نکرد، آلودگی هواست