مازوت‌سوزی مجاز در نیروگاه مشهد!

 

یا برق یا هوای پاک، انتخاب با شماست!