جوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

 

جوانان همه جوره ثابت کردن، زندگی آینده در دستان ایشان است