معاون خدمات شهری شهرداری مشهد

نظارت بر خودروهای فاقد معاینه فنی تشدید می شود

 

با خودروهای عمومی و مرکزهای معاینه فنی شروع کنید