کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی ملزم به گزارش‌دهی هفتگی قیمت کالاها شد

 

مردم روزانه می‌بینن گرون شده، گزارش هفتگی واقعا نیازه؟