مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی

هزار و ۲۰۰ تن گوشت مرغ در خراسان رضوی توزیع شد

 

این حجم مرغ منجمد کی تولید شده که محدودیتی ندارین؟