مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

کمبود معلم خراسان رضوی با موفقیت مدیریت شد

 

کاهش عوامل اجرایی مدرسه، چگونه کمبود 23هزار معلم را جبران کرده؟