مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی:

روح قانون مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، بر پیشگیری استوار است

 

باید هنگام حوادث غیرمترقبه ببینیم این روح کجاست