دو سینمای مشهد بین ۱۰ سینمای پرفروش کشور

 

پس سینماها سوت و کور نبوده