۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی بیمه بازنشستگی دارند

 

اینکه برای همین ۵۰% هنوز اعتبار دارین جای شکر داره