مدیرکل اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی:

جایگزینی ۳۳۰ بخاری نفتی با وسایل گرمایشی گازی در مدارس این استان آغاز شد.

 

امیدواریم قبل از تابستان به سرانجام برسه