مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

۱۵ بیمارستان دولتی و خصوصی مجوز جذب گردشگر سلامت دارند

 

امیدوارم بهانه افزایش بهای خدمات نشه