بزرگترین سردیس حکیم فردوسی در دانشگاه فردوسی مشهد نصب شد

 

فردوسی بدون این سردیس شناخته نمیشه