چرا پدیده توپ و تجهیزات برای گرم کردن نداشت؟

 

اوج آمادگی مدیریت تا بازیکنان رو نشون دادن