رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

تغییر اقلیم و خشکسالی را باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم

 

مردم پذیرفتن، دوستان بپذیرن که کاری نمی‌کنن