در گرم‌خانه‌های شهرداری مشهد ۳۰۹ نفر پذیرش شدند

 

غم کارتن‌خوابی یا خوشحالی گرم‌خانه