قامت کشاورزی و دامداری خراسان رضوی خمیده در زیر بار سنگین خشکسالی

 

وسعت خشکسالی به جیب بقیه مردم هم رسیده