صنایع خراسان رضوی روزانه ۵۱۵ میلیارد ریال از قطعی برق زیان می‌بینند

 

مشترکان خانگی هم کم زیان ندیدن