امکان عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی فراهم شد

 

یعنی بدون حق عضویت کتابخوان میشیم