کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی عدالت فرهنگی و اجتماعی را دنبال می‌کند

 

اگر همه کتابخوان بشن عدالت رعایت می‌شه